پیشرو صنعت

سنسور نقطه شبنم

سنسور دیوپوینت یا نقطه شبنم جهت اندازه گیری میزان رطوبت در خطوط هوای فشورده و یا گاز های صنعتی استفاده می گردد.
همچنین به منظور افزایش کیفیت هوای خروجی درایرهای جذابی میتوان از سنسور های دیوپوینت استفاده کرد.