پیشرو صنعت

ابزار دقیق و برق

ابزار دقیق امکان به کار گیری و پیاده سازی پروسه های پیچیده ای که راه اندازی و نظارت بر انها بدون کنترل مشکل ویا غیر ممکن است رافراهم میکند و با ارائه روش های مختلف به اندازه گیری کمیت های فیزیکی می پردازد